การสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ กิจกรรม “จัดเต็มเห็นคุณค่าการเป็นองค์กรสุขภาวะ” ครั้งที่ 2 “Jump Up 2B World Class Happy Workplace”

การสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ กิจกรรม “จัดเต็มเห็นคุณค่าการเป็นองค์กรสุขภาวะ” ครั้งที่ 2
“Jump Up 2B World Class Happy Workplace”
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ

 

 

EF558CA7-B95A-46C1-B01C-9ED0B176D7F8

กำหนดการ

Session 01

08.30-09.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00-09.15 น.      กิจกรรมสร้างสุข

09.15-09.20 น.       Success Shoe Case

09.20-10.30 น.      Inspiration

                                   “Happy Workplace” Paradigm Shift in Global View

                                    โดย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

                                            ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

                                            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Session 02

10.45-12.00 น.       Sharing Experiences : What is the most Unhappy Issue in Workplace                                           and How to solve?

ผู้ร่วมเสวนาโดย        – รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

                                     “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”

                                      สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

                                   – คุณชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส

                                      ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

                                   – คุณนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ

                                      บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

ดำเนินรายการโดย   – คุณธีระ ธนกาญจนสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

Session 03

13.00-16.00 น.        Lesson Learned : Success & Failure Case Study

 Room 1 : Happy People (คนทำงานมีความสุข)

                                    – สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

                                    – บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

                                    – บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. พรีซีชั่น จำกัด

Room 2 : Happy Home (ที่ทำงานน่าอยู่)

                                   – บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริง จำกัด

                                   – บริษัท เจมาร์ช โมบาย จำกัด

Room 3 : Decent Work (งานที่มีคุณค่า)

                                   – บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

                                   – บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

                                   – บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด (สาขาบางพลี)

Room 4 : Productivity Increase (ผลผลิตเพิ่ม)

                                   – บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด

                                   – บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด

 สมัครเข้าร่วมออนไลน์ได้ที่นี่

********หมายเหตุ********

เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง (ทุกธุรกิจ, ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณมณฑา, คุณปุรนันทพร, คุณวนิดา

โทร 02-681-2559 #202

++++++สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์แล้ว ไม่มา เข้าร่วมงาน

มูลนิธิฯ ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานท่านละ 1,000 บาท++++++

 

++++++++++++สมัครเข้าร่วมออนไลน์ได้ที่นี่+++++++++++++