ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมเยี่ยมชมต้นแบบองค์กรสุขภาวะ

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วม Site Visit “ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ”

ภายใต้กิจกรรม “สานสัมพันธ์ SHARE Happy Workplace Community”

โดยไปเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบในด้าน Happy Workplace

ณ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.

โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นภาพชัดเจนด้าน Healthy & Happy Workplace

PR visit site_Page_1

PR visit site_Page_2