ขอเชิญร่วมเวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน

เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน

โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม

โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหัวใจอาสา

ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กำหนดการเปิดบ้าน ปรับปรุง 23 08 18

S_8462484931104

ใบตอบรับ 1