ข้อมูลกิจกรรม

วางท่อระบายน้ำถนนส่วนรวมหน้าบริษัท

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากสภาพถนนส่วนรวมหน้าบริษัท เป็นถนนที่ใช้ร่วมกัน 3 บริษัท คือบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานแม่พิมพ์ ประสบปัญหาน้ำฝนท่วมขังมาเป็นระยะเวลายาวนาน เมื่อถึงฤดูฝนจะทำให้พนักงานทั้ง 3 บริษัท เดินทางมาทำงานไม่สะดวก รถยนต์ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำฝนท่วมขังที่ถนนส่วนรวม ดังนั้นทางบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด จึงได้ประสานงานกับทั้ง 3 บริษัท เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาน้ำฝนท่วมขัง ถนนส่วนรวม โดยการจัดวางท่อระบายน้ำด้านหน้า และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อดันน้ำฝนลงคลองสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังถนนส่วนรวม - เพื่อให้พนักงานของทั้ง 3 บริษัท ได้รับความสะดวกในการเดินทางในช่วงฤดูฝน - เพื่อสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดี กับบริษัทรอบข้าง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
หน้าบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดประชุมร่วมหารือกับทั้ง 3 บริษัท เพื่อหาวิธีการจัดการน้ำฝน - วางแผนงานจัดการน้ำฝน - จัดทำงบประมาณ เพื่อขออนุมัติ - จัดหาผู้รับเหมามาดำเนินการ - ดำเนินงานตามแผน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สังเกตจากสภาพถนนไม่มีน้ำฝนท่วมขัง และความสะดวกในการเดินทางของพนักงานทั้ง 3 บริษัท

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

-

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)
ที่อยู่องค์กร :
19 ม.2 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ :
035-514-333
e-mail :
training@globofoods.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนรรัตน์ มั่นคง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
training@globofoods.com
line ID :
noredtoi
มือถือ :
087-707-9768