ข้อมูลกิจกรรม

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 มีพนักานที่มีผลการตรวจระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดที่ผิดปกติ จำนวน 98 ท่าน บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพให้กับพนักง านในกลุ่มดังกล่าวในการลดระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงร้อยละ 10 จากผลตรวจสุขภาพประจำปี 2559 2. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับไขมันในเลือดลดลงร้อยละ 10 จากผลตรวจสุขภาพประจำปี 2559

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีระดับน้ำตาล 140 และพนักงานที่มีระดับไขมัน 240 ขึ้นไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
5
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานกิจกรรม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำโครงการเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ 2. นำโครงการเสนอผลประจำเดือนต่อที่ประชุม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และหัวหน้างาน 3. เสนอโครงการให้ผู้บริหารรับทราบและอนุมัติ 4. การดำเนินโครงการ 4.1 อบรมให้ความรู้การรับประทานอาหารให้เหมาะกับสุขภาวะ 4.2 พาพนักงานกลุ่มเป้าหมายไปทำกิจกรรม วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เวลา 16:20 - 17:00น. ระยะเวลา 4 เดือน 5. ตรวจสุขภาพ (ระดับน้ำตาล / ไขมัน / และสรุปผลการดำเนินการ)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีความรู้ด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาวะ 2. พนักงานมีระดับไขมันในเลือดลดลงอย่างน้อย 10% จากผลตรวจปี 2559 3. พนักงานมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างน้อย 10% จากผลตรวจปี 2559

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่สม่ำเสมอ 2. การควบคุมการรับประทานอาหารของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. การควบคุมโภชนาการในโรงอาหารของโรงงานมีความสำคัญอบ่างมากกับกลุ่มเป้าหมาย 2. การปลูกผักสวนครัวรับประทานของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
02-533-6393
e-mail :
safety@royalthai.com
website :
www.royalthai.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายบุญชู บุญทา
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
แผนก :
ความปลอดภัย
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
safety@royalthai.com
line ID :
Runfc
มือถือ :
087-817-5579