ข้อมูลกิจกรรม

อ้วนจ๋า ลาก่อน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลตรวจสุขภาพประจำปี พบว่ามีพนักงานที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นจำนวนมาก

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีน้ำหนักไม่เกินมาตรฐาน 2. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 4 คน 2. ชั่งน้ำหนักก่อนเริ่มแข่งขัน (ครั้งที่ 1) 3. ชั่งน้ำหนัก ประกาศผลรอบที่ 1 (45 วัน) มอบรางวัลประเภททีม 3 รางวัล 4. ชั่งน้ำหนัก ประกาศผลรอบที่ 2 (45 วัน) มอบรางวัลประเภททีม 3 รางวัล และรางวัลชนะเลิศรายบุคคล 1 รางวัล 5. ทุกทีมส่งรายงานการทำกิจกรรมระหว่างเข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีน้ำหนักลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีความพอใจ และอยากให้จัดอีก

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้การสนับสนุน - พนักงานมีความสนใจและให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรเพิ่มกิจกรรมที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โฮยาเอนช์ไทยแลนด์ จำกัด (อยุธยา)
ที่อยู่องค์กร :
102 ม.1 เขตนิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า ต.บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ :
035-350-963
e-mail :
nathita.kiadnok@hoya.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นทิตา เกียดนอก
ตำแหน่ง :
จป.วิชาชีพ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
nathita.kiadnok@hoya.com
line ID :
ืNathida.kiadnok
มือถือ :