ข้อมูลกิจกรรม

Happiness Sharing Road Rally @ Suphanburi

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เป็นนโยบายของทางฝ่ายบริหารและของบริษัทที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ รู้จักการให้และแบ่งปัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนักในเรื่องของจิตสาธารณะ 2. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้าใจความหมายของ CSR มากยิ่งขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับที่มีจิตอาสา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจพื้นที่ในการทำกิจกรรม 2. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ และโรงเรียนวัดวังกุลา 3. รับบริจาคสิ่งของ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา 4. วางแผนกิจกรรมที่จำดำเนินการโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมฐานขยะ ฐานหนังสือ 5. เปิดรับสมัครพนักงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Rally
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีความสุขจากการร่วมกิจกรรม อยากให้จัดโครงการดี ๆ แบบนี้อีก 2. พนักงานร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้แก่น้อง ๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้การสนับสนุน ผลักดัน ขับเคลื่อนโครงการ - ทีมงาน HR และ Safety ให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อให้เห็นตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โฮยาเลนช์ไทยแลนด์ จำกัด (ปทุมธานี)
ที่อยู่องค์กร :
853 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :
02-9012021 #497
e-mail :
patchari.klomklom@hoya.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พัชรี กลมกล่อม
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนก
แผนก :
แรงงานสัมพันธ์
ฝ่าย :
สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
e-mail :
patchari.klomklom@hoya.com
line ID :
chilee_pat
มือถือ :
087-691-5628