ข้อมูลกิจกรรม

ทำถนนสวยคลองน้ำใสให้ชุมชนและโรงงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งใกล้ที่อยู่อาศัยของชุมชน ซึ่งมีการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างพนักงานในโรงงานและคนในชุมชนทำให้บริษัท มองเห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และโรงงานจึงมีแนวคิดจัดโครงการสรา้งพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่าย และส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานในบริษัทฯ และชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นระหว่างชุมชน และโรงงาน 2. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างคนในชุใชนและพนักงานในบริษัทฯ 3. เพื่อให้เกิดความสะอาด และสวยงามของถนนและลำคลองรอบบริษัทฯ และชุมชน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
คนในชุมชนและคนภายในบริษัทฯ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ถนน และลำคลองรอบบริษัทฯ และชุมชนใกล้เคียง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจพื้นที่รอบ ๆ บริษัทฯ และชุมชน 2. จัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และประสานกับชุมชนเพื่อวางแผนปฏิบัติดำเนินกิจกรรม 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ และบุคลากรในการร่วมปฏิบัติงานตามแผนซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ต้องมีส่วนร่วมของทุกคนโดยการหมุนเวียนกัน 4. ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนจะจัดพนักงานของบริษัทฯ และคนในชุมชนร่วมกันทำความสะอาดตามพื้นที่รอบชุมชน และโรงงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. คนในชุมชน และพนักงานเกิดความรักความสามัคคี 2. พื้นที่ของโดยรอบชุมชนและบริษัทฯ สะอาดขึ้น 3. ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบริษัทฯ และคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ทุกคนในชุมชนและบริษัทฯ ได้ร่วมมือและร่วมใจในการทำกิจกรรมและมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อาจจะเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติในการทำกิจกรรมให้มากขึ้น เช่นภายในเดือนเป็นอาทิตย์ละครั้ง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99 / 99 ม.4 ต.อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ :
024-205-745-9
e-mail :
ยนพื25320000@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปิยาพร
ตำแหน่ง :
บุคคล
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
porn2532000@gmail.com
line ID :
มือถือ :