ข้อมูลกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากอายุเฉลี่ยของพนักงานส่วนใหญ่สูงขึ้น และบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทำงานต่อหลังเกษียณอายุประมาณ 3 ปี จากการเกษียณอายุ 55 ปี ส่งผลให้พนักงานกลุ่มที่สูงอายุที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงมีจำนวนมากขึ้น มีปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วย ลางาน เพิ่มขึ้น ขาดกำลังคนในหน่วยงานและบริษัท ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อลดอัตราการลางานเนื่องจากเจ็บป่วย 2. ลดค่าใช้จ่าย การเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัท 3. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยการส่งเสริมการออกกำลังกาย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
466
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมดและพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่สวัสดิการ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นำเสนอที่มาของโครงการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อขออนุมัติและสนับสนุนโครงการ 2. จัดหาคณะทำงานจากตัวแทนหน่วยงานที่สามารถสละเวลามาร่วมกิจกรรมได้ 3. สำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ว่าต้องการอุปกรณ์ออกกำลังกายชนิดใด 4. นำข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานมาหารือกันในคณะทำงาน 5. นำเสนอชนิดอุปกรณ์ออกกำลังกาย ราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์ 6. ไปสำรวจอุปกรณ์ออกกำลังกาย ขออนุมัติงบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์ 7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานมาออกกำลังกาย พร้อมจัดทำคู่มือการออกกำลังกายให้พนักงานทราบ ึ ุ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ลดอัตราการลางาน เนื่องจากเจ็บป่วย 2. ลดค่าใช้จ่ายที่พนักงานมาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัท 3. ผลการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน มีปัจจัยเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญและอนุมัติงบประมาณ 2. มีคณะทำงานที่เข้มแข็งในการดำเนินโครงการ 3. พนักงานในกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพ มาออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดทำสมุดลงชื่อใช้ห้องออกกำลังกาย เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ใช้บริการ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยคูราโบ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
14/8 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
02-516-8421-4
e-mail :
tuagjai_m@kurubo.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเตือนใจ มากทอง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าทีมแรงงานและสวัสดิการ
แผนก :
แรงงาน
ฝ่าย :
ธุรการ
e-mail :
tuanjai_m@kurubo.co.th
line ID :
shop255
มือถือ :
099-392-3665