ข้อมูลกิจกรรม

โภชนาการสร้างสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีต่อพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพที่ได้จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี หรือระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นอาหารทางเลือกให้กับพนักงานที่รักสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพพนักงานทั้งในกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีภาวะเสี่ยงต่อโรค เช่น ความดัน เบาหวาน เป็นต้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
7000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงอาหารของโรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชาสัมพันธ์ / ให้ความรู้ด้านโภชนาการ อาหารมีประโยชน์ ผ่านสื่อต่าง ๆ 2. จัดอบรมให้ความรู้ / การดูแล - ปกป้องตนเอง แก่พนักงานที่ประสบปัญหาสุขภาพและผู้ที่สนใจ 3. จัดกิจกรรมสันทนาการ / เกม / รางวัลที่โรงอาหารในช่วงเวลาพัก 4. จัดทีมแพทย์ / พยาบาลโรงงานให้ความรู้ และให้คำปรึกษา 5. จัดตรวจสุขภาพของกลุ่มย่อย และติดตามผลการดำเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พิจารณาจากผลตรวจสุขภาพประจำปี และผลตรวจสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย 2. ปริมาณอาหารเพื่อสุขภาพไม่มีตกค้าง 3. เปิดรับข้อเสนอแนะ / แบบประเมินความพึงพอใจ 4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเฉพาะกลุ่ม แบบสมัครใจ 5. สถิติห้องพยาบาลจากการให้บริการรายวัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. คณะทำงานต้องพร้อมปรับวิธีปฏิบัติให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจพื้นฐานก่อน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
162 ม.5 ต.ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ :
035-215-225
e-mail :
-
website :
www.magnecomp.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรเพ็ญ อิ่มสำราญ
ตำแหน่ง :
Sr. officer
แผนก :
Safety and Environment
ฝ่าย :
IE, Foe, Safety
e-mail :
pornpeui@magnecomp.com
line ID :
jaahe-p-yoga
มือถือ :
086-909-1614