ข้อมูลกิจกรรม

TTH ลดพุง ลดโรค

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พิจารณาจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน พบว่ามีพนักงานมีผลการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง กับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย เช่น cholesterol ของพนักงานผิดปกติมากกว่า 55% และมีค่า BMI เกินมาตรฐานประมาณ 35%

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีค่า BMI ลดลงร้อยละ 75 ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดภายในเดือน สิงหาคม 2560

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
170
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประกาศรับสมัครผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 2. นัดพบให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเพื่อลดพุง ลดโรค ออกกำลังกาย (พร้อมทั้งตั้งกลุ่มไลน์ให้ความรู้) และชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง 3. จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารเพื่อลดพุง ลดโรค สำหรับพนักงานร้านอาหาร 4. ติดตามชั่งน้ำหนักประจำเดือน และประกาศ 5 อันดับแรก รวมถึงให้ความรู้ทุกเดือนร่วมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 5. สรุปผลผู้ชนะเลิศและมอบรางวัล เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2560
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
การชั่งน้ำหนักในเดือน เมษายน 2560 พนักงานมากกว่า 75% มีน้ำหนักลดลง (BMI ลดลง)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมรับความรู้พื้นฐานกับเจ้าหน้าที่สุขศึกษาของโรงพยาบาลทุกเดือน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ขยายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ครอบคลุมพนักงานมากขึ้น 2. ปรับเวลาในการนัดหมายกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
46 ม.9 ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ :
035-330-749-52
e-mail :
chadaet.k@keihin-kttt.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายจเด็จ เกตุศรี
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
แผนก :
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ฝ่าย :
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
e-mail :
chadaet.k@keihin-kttt.com
line ID :
CHADAET
มือถือ :
081-991-4874