ข้อมูลกิจกรรม

Two eye two minute : 2 นาทีเพื่อดวงตาที่ดี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สืบเนื่องมาจากคะแนนค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติ (ภาพรวมองค์กร) มีค่า Happy Relax เฉลี่ยต่ำกว่า 50 ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2559 พบว่ามีผลผิดปกติทางสายตา 2,059 คน คิดเป็น 46 % ของพนักงานทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังปัญหาทางด้านสายตาของพนักงาน 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพสายตาให้แก่พนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
3857
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ไลต์ผลิต
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. รวบรวมข้อมูลความผิดปกติทางด้านสายตาของพนักงาน 2. ตรวจสภาพแวดล้อมการทำงานและปรับให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัย 3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับสายตา 4. จัดทำ VDO เพื่อสื่อสารขั้นตอนการบริหารสายตา 5. กิจกรรม 2 นาที บริหารกล้ามเนื้อสายตา (เปิดสปอร์ตเพลงพร้อมขั้นตอนการบริหารสายตาเวลา 14.30 - 14.32 น. ทุกวันทำงาน) 6. ติดตามผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 เพื่อดูแนวโน้มของปัญหาของสายตา 7. แจกแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรม 8. สรุปผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2560 2. ผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารสนับสนุนโครงการ - พนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม - ทีมงานทำโครงการมีความสามารถในการแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เพิ่มกิจกรรมเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มีปัญหาทางด้านสายตา เช่น การอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสายตา - จัดทำป้ายข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในห้องน้ำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสายตา

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
200 ม. 1 ต.บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ :
035-729284-8
e-mail :
Plerni@swarovski.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนิตยา เพลิดขุนทด
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการ
แผนก :
Employ
ฝ่าย :
e-mail :
Plerni@swarovski.com
line ID :
มือถือ :
035-729284-8