ข้อมูลกิจกรรม

ห้องสมุดเพื่อน้อง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทได้ก่อตั้งบริษัทครบหนึ่งปี และมีชุมชนหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นบริษัทจึงมีกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชนเพราะบริษัทได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างความสมัครสมานสามัคคีต่อชุมชน เพราะส่วนมากพนักงานจะเป็นบุคคลในพื้นที่และพักอาศัยอยู่ในชุมชน ดังนั้นบริษัทมองเห็นความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ของบริษัทซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชนรอบข้างอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นโอกาสให้บริษัทสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างสุขให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ประชาชนและเยาวชนในชุมชนพื้นที่รอบบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- บริษัทได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนและองค์กรภาครัฐในพื้นที่ - สร้างความสามัคคีกับชุมชน - เปิดโอกาสให้พนักงานที่พักในพื้นที่และที่มาจากต่างจังหวัดร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ความเข้าใจ สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและชุมชน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดช่วงระยะเวลาในการดำเนินการในรอบปี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขา สระแก้ว
ที่อยู่องค์กร :
18 ม.5 ต.ศาลาลดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ :
037-247-602
e-mail :
sumeth@sritranggroup.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุเมธ พิบูลรัตน์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
Mek.zx123zx@gmail.com
line ID :
Sumethphiboonrat
มือถือ :
093-756-2491