ข้อมูลกิจกรรม

Green project / ปลูกผักปลอดสารพิษมอบกับพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. ปัจจุบันพนักงานบริโภคผักจากท้องตลาด ซึ่งมีการใช้สารเคมี จึงคิดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 2. หลังจากประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ พบว่าผักขาดแคลน และผักที่มีก็ไม่ได้คุณภาพ จึงได้เกิดแนวคิดการปลูกผักรับประทาน และมอบให้กับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้พนักงานรับประทานผักปลอดสารพิษ 2. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักมารับประทาน 3. ตรวจวัดความพึงพอใจของพนักงานมากกว่า 90%

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
420
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในโรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. รับการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษจากผู้เชี่ยวชาญ 2. จัดเตรียมงบประมาณโครงการ 3. เสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 4. เริมดำเนินการปลูกผัก 5. ดูแลผักตามตารางที่กำหนด 6. เก็บผลผลิตส่งมอบกับพนักงานให้ครบทุกคน 7. รวมระยะการเพาะ - เก็บผลผลิต 40 วัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ 1. พนักงานได้รับผักจากโครงการครบทุกคน (100%) 2. มีการขยายผลให้เพิ่มประเภทผัก ตัวชี้วัด 1. มีการประเมินผลความพึงพอใจจากการทำโครงการ 2. มีข้อแนะนำในการให้ทำกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การให้การสนับสนุน และให้ความสำคัญอ่างเต็มที่ของผู้บริหาร 2. การทำงานอย่างเต็มที่ของทีมงาน Green project 3. การได้รับความรู้จากทีมผู้เชี่ยวชาญ 4. ความพึงพอใจของพนักงานคือเป้าหมายำคัญในการหาโครงการนี้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ผลิตผักเพิ่มเติมนำส่งร้านอาหารในสถานประกอบการ เพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้กับพนักงาน 2. มีการเพิ่มประเภทผัก มะละกอ แครอท และเห็ดหายาก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
77 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 132110
โทรศัพท์ :
035-746-925-8
e-mail :
้hr2ga2@shin-ei.in.th, safety@shin-ei.in.th
website :
www.shin-ei.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พีระเชษฐ์ ประเสริฐสูง
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
safety@shin-ei.in.th
line ID :
มือถือ :