ข้อมูลกิจกรรม

สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานโรงงานบางปะอิน มีพนักงานจำนวนมากกว่า 40% อยู่ในภาวะโรคอ้วนและเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนที่เรียกว่า NCDs เช่น น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองและนำไปสู่การเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงาน บริษัทจึงจัดให้มี “โครงการสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดค่า BMI ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 40% 2. ลดรอบเอวของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 3. เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
280
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงงานบางปะอิน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมทีมงาน 2. นำเสนอโครงการ 3. วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ 4. ประชุมคณะทีมงานเพื่อจัดทำโครงการ 5. ประกาศโครงการ 6. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน 7. ติดตามผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เป็นเวลา 1 ปี คือ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 8. ประเมินผลกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เมื่อพนักงานเข้าร่วมโครงการไปแล้วระยะเวลา 3 เดือน มีค่า BMI หรือรอบเอวลดลง 70% 2. ผลการประเมินหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก (3-4)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ - พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ - ผู้บริหารสนับสนุนโครงการ - ของรางวัลที่ใช้ในโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เพิ่มกิจกรรมด้านสุขภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ครอบคลุมในหลายมิติความสุข - เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้นผ่านเสียงตามสาย VDO โฆษณาโครงการให้แต่ละพื้นที่การทำงาน - เพิ่มจำนวนพนักงานให้มากกว่านี้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (บางปะอิน)
ที่อยู่องค์กร :
1 ม. 7 ถ.พหลโยธินกม.51 ต.เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180
โทรศัพท์ :
035-729284-8
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กนกอร สุวรรณนิคม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
035-729284-8