ข้อมูลกิจกรรม

Body Fit ชีวิต smart

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ผลการตรวจสุขภาพพบว่าพนักงานที่มีภาวะอ้วน BMI เกิน 30 จำนวน 17 คน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน และลดค่า BMI สำหรับพนักงานที่มีภาวะอ้วนกลับสู่สภาวะปกติ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
192
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่ว่างภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการด้านอาหาร 2. ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย 3. จัดตั้งชมรมให้ทุกคนเข้าร่วมโดยมีกิจกรรมชมรมฟุตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล พร้อมจัดแข่งแบบลีก 4. ติดป้ายเตือนการบริโภคหวาน เค็ม เปรี้ยว ชิมก่อนปรุง เปลี่ยนช้อนเครื่องปรุง 5. วันพุธเมนูเพื่อสุขภาพ จัดเมนูพิเศษทุกวันพุธ และอธิบายสรรพคุณ 6. จัดกิจกรรมโยคะ และยางยืดให้กับพนักงานในสำนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานเข้ารว่มโครงการ 100% 2. พนักงานภาวะอ้วนมีจำนวนลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานมีความตั้งใจจริงทำให้บรรลุเป้าหมาย 2. จัดสรรเวลาให้พนักงานเข้าร่วม อุปสรรค 1. ไม่มีสถานที่ที่เพียงพอในการจัดกิจกรรม 2. เวลาในการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับเวลางาน 3. มักจะมีงานด่วนแทรกเสมอ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. สร้างสนามเป็นของบริษัทฯ และจัดหาเครื่องออกกำลังกายให้พนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เป๊ปซี่ - โคล่า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
55 ม.5 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา อุทัย พระนครศรีอยุธยา -
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
kosol.tangpitaksukol@pepsico.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายโกศล ตั้งพิทักษ์สกุล
ตำแหน่ง :
Admin Supervisor
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
kosol.tangpitaksukol
line ID :
kosol2523
มือถือ :
086-002-8141