ข้อมูลกิจกรรม

สุขภาพดี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่อายุ 35 ปีขึ้นไป มีสุขภาพไม่ค่อยดี - มีค่าใช้จ่ายในการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่สูง - มีค่า BMI ที่เกินมาตรฐาน - ไม่มีความคล่องตัวในการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานในกลุ่มที่อายุระหว่าง 50-60มีค่า BMI ที่เกินมาตรฐานลดลง - เพื่อเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกกำลังกาย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
15
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
กลุ่มบุคคลอายุ 50-60 ปี
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
59
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องออกกำลังกาย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
เริ่มดำเนินการหลังตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. กำหนดนโยบายโดยผู้บริหาร ซึ่งแจ้งกับผู้บริหารถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อจัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการออกกำลังกาย เช่น ห้องออกกำลังกาย อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย 2. กำหนดเป็นค่า KPI ของพนักงาน เพื่อจูงใจในการออกกำลังกาย 3. แจ้งกลุ่มเป้าหมายให้เข้าโครงการโดยชี้แจงประโยชน์และผลของการทำกิจกรรม 4. วางแผนการดำเนินงาน วางแผนและขั้นตอนในการดำเนินงาน 5. กำหนดเวลาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ "โดยให้ออกกำลังกายในเวลาว่างและหลังเลิกงาน" 6. กำหนดตรวจค่า BMI เดือนละ 1 ครั้ง ทางบริษัทจัดหาเครื่องตรวจแล้ว 7. สรุปผลการดำเนินการและแจ้งต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ 8. วางแผนต่อยอดในจุดที่บกพร่องต่อไป ุ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ค่าใช้จ่ายของ OPD (ค่ารักษาพยาบาลลดลง) - การขาด ลา มาสาย น้อยลง (ตามประวัติของบุคคล) - พนักงานมีค่า BMI ลดลงกว่า 50% - สภาพแวดล้อมในบริษัทดีขึ้น มีห้องออกกำลังกาย - เกิดการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมโดยทีมพนักงานที่สนใจในการออกกำลังกายอื่น ๆ เช่น วิ่ง ขี่จักรยานนอกสถานที่องค์กรและมวลชนภายนอก

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- มีการกำหนดนโยบายของผู้บริหารชัดเจน - การมีส่วนร่วม - การกำหนดตัวงานเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ - มีการกำหนดค่าใช้จ่ายชัดเจน องค์กรให้ความสำคัญ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้นของพนักงานที่เหลือ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99 ม.1 ต.โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ :
089-815-4290
e-mail :
seerachon.s@IRPC.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสีรชน สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง :
HR
แผนก :
LDDA
ฝ่าย :
คลังอยุธยา
e-mail :
seerachon.s@IRPC.co.th
line ID :
seerachon
มือถือ :
0898154290