ข้อมูลกิจกรรม

สังคมน่าอยู่ ทุกคนร่วมใจ ปลอดภัยรักสิ่งแวดล้อม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ในปัจจุบันทัศนียภาพหรือสภาพแวดล้อมไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งความร่วมืมือในการจัดกิจกรรม ยังไม่ดีเท่าที่ควร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างทัศนียภาพขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทั้งการให้คามร่มมือของพนักงานเพิ่มมากขึ้น ลดคามเหลื่อมล้ำระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
650
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่โรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

เป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีคามคิดที่ว่าโรงงานเปรียบเสมือนบ้าน ให้รักโรงงานเหมือนรักษาบ้าน เช่น มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น VOD Clip สื่อสิ่งพิมพ์เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จากผลการทำงานพบว่า พนักงานมีจิตสำนึกดีมากขึ้น เช่น เมื่อพนักงานสูบบุรี่ พนักงานมีการทิ้งบุหรี่ในที่จัดเตรียมให้ ไม่เดินในทางรถวิ่ง และให้ความร่วมมือในกรทำกิจกรรมมากขึ้น มีคามสัมพันธ์และมีความผูกพันกันมากขึ้นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การปลูกฝังและกระตุ้นให้พนักงานและผู้บริหารรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งรู้จักการปฏิบััตดีต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแนวความคิดได้อย่างถาวร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
44/4 ม.13 ถ.ประชาราษฎร์อุทิศ ต.ราชาเทวะ สมุทรปราการ บางพลี 10540
โทรศัพท์ :
02-339-3940
e-mail :
keawta_on@sorkon.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายเปรม พุ่มจันทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่สรรหาหรือว่าจ้าง
แผนก :
HR
ฝ่าย :
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
e-mail :
PREM.PU@sorkon.co.th
line ID :
มือถือ :
080-2407636