ข้อมูลกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพงานประจำโดยการวิจัย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ผู้รับบริการในโรงพยาบาลมีอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น กระบวนการดูแลผู้ป่วยมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น มีการปฏิบัติที่หลากหลายในการแก้ปัญหาการให้บริการเดียวกัน การค้นพบวิธีการดูแลแบบใหม่ที่ต่างจากวิธีการเดิม สิ่งเหล่านี้หากจะหาคำตอบที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ จำเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยมาหาคำตอบ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาคุณภาพงานประจำโดยการใช้กระบวนการวิจัย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลน่าน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
3
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงพยาบาลน่าน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
กลุ่มเป้าหมา ประมาณ 100 คน/ปี งบประมาณ 700000 บาท/ปี

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- มีการจัดการเรียนการสอนวิจัย โดยใน 2 ปีแรก เป็น clinical research เชิญอาจารย์วิทยากรมาสอนและพัฒนางานวิจัย โดยแบ่งเป็น 6 phase คือ ตั้งคำถามวิจัย, ทำโครงร่างวิจัย, วิเคราะห์ข้อมูล, เตรียมนำเสนอ, นำเสนอ - ในปี 2560 ใช้หลักการของวิจัย R2R โดยแบ่งเป็น 3 phase คือ แนวคิด R2R, การวิเคราะห์ข้อมูล, สรุปผลการวิจัย+นำเสนอผลงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีผลงานวิจัยของโรงพยาบาลอย่างน้อย 20 เรื่อง/ปี - ในปี 2558 รพ. ได้รับผลงานวิจัยที่สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพบริการได้ 22 เรื่อง - ปี 2559 ได้ผลงานวิจัย 41 เรื่อง - ปี 2560 อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีการนำเสนอโครงร่าง 42 เรื่อง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือของทีมวิจัย ในการช่วยกันทำงานวิจัยจนแล้วเสร็จ - ความสามารถของอาจารย์วิทยากร - การประสานงานของทีมงาน รพ. รวมถึงการให้การสนับสนุน ดูแลการทำผลงานวิจัยของทีมวิจัย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรมีทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลน่าน
ที่อยู่องค์กร :
เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย ต.ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000
โทรศัพท์ :
054719000
e-mail :
tip310@gmail.com
website :
www.nanhospital.go.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อุทัยวรรณ สกลวสันต์
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แผนก :
เวชกรรมสังคม
ฝ่าย :
e-mail :
utaiwan_oui@yahoo.com
line ID :
utaiwan_oui
มือถือ :
0815958696