ข้อมูลกิจกรรม

ลดพุง ลดโรค

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน ปี 2559 -2560 พบว่าพนักงานมีค่า BMI เกินมาตรฐาน 60% มีค่าไขมันในเลือดเกินมาตรฐาน เป็นจุดเริ่มต้นของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ และหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงจัดโครงการลดพุงลดโรคขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อลดค่าเฉลี่ย BMI ของพนักงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นจำนวน 60% ของพนักงานทั้งหมด และให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
180
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อุตสาหกรรมเคริื่องหอมไทย-จีน จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สรุปค่าเฉลี่ย BMI ของพนักงานเป็น base line - ประชาสัมพันธ์ ประกวดตัวแทน healthy boy & girl 2017 รางวัลคนละ 2000 บาท - จัดตั้งทีมงาน และผู้รับผิดชอบ - วางแผนการดำเนินงานและคิดกิจกรรม โดยหาข้อมูลตัวอย่างทางอินเตอร์เน็ต - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทุกคนรับทราบ และรางวัลที่จะได้ หากทำสำเร็จ - สมัครกิจกรรมวิ่งมาราธอนการกุศล ปีละ2 ครั้ง โดยได้รับเหรียญ และเสื้อโครงการ / มีกฎและเงื่อนไข (Endomondo/ สมุดจดพร้อมคนรับรอง) - มีการเตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้เรื่องวิธีการวิ่งที่ถูกต้อง อาหาร และแผนการฝึกซ้อม - วัดผลค่า BMI ของพนักงานทุกเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน - สรุปผลค่าเฉลี่ย BMI ลดค่าไขมันในเลือดได้ และประเมินผลโครงการ - แลกรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย และพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ค่าเฉลี่ย BMI ของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ปกติ 65% ของพนักงานทั้งหมด - พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง - พนักงานได้มิตรภาพมากขึ้นจากแผนกที่ไม่เคยคุยกันมาก่อน - ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากกิจกรรมวิ่งมาราธอน - ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการออกกำลังกาย - ลดค่าไขมันในเลือด cholesterols / triglyceride /LDL / HDL เพิ่ม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารเห็นความสำคัญสุขภาพของพนักงาน และสนับสนุนงบประมาณ - พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือ - ทีมงานทุกคนมีความเข้มแข็ง และรับผิดชอบต่อหน้าที่

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น - เพิ่มเงินรางวัลให้น่าสนใจ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย - จีน จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99 ม.2 ต.ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุทยา 13230
โทรศัพท์ :
035379211-3
e-mail :
wasut_tcff@outlook.com
website :
www.tcff-thailand.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วสุท โสมศิริกุล
ตำแหน่ง :
supervisor QC
แผนก :
ควบคุมคุณภาพ
ฝ่าย :
ควบคุมคุณภาพ
e-mail :
wasut_tcff@outlook.com
line ID :
jaaaaai
มือถือ :
0932899055