ข้อมูลกิจกรรม

สุขภาพดีมีรางวัล

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี พบว่า พนักงาน 43% มีค่า BMI ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและพบว่ากลุ่มพนักงานที่รูปร่างอ้วนมีจำนวนมากขึ้นถึง 30% และมีรูปร่างผอมเกินไป 13% ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงและกลุ่มผอมมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคกระดูกหัก ข้ออักเสบ/หัวใจ ปอด โรคขาดสารอาหาร ดังนั้นบริษัทจึงกระตุ้นให้พนักงานใส่ใจการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการนี้ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใส่ใจในการออกกำลังกาย 2. ให้ค่า BMI ของพนักงานอยู่นเกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เก็บข้อมูลน้ำหนักพนักงาน 2. ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพและควบคุมน้ำหนัก 3. อบรมเรื่องการดูแลสุขภาพและควบคุมน้ำหนัก 4. ติดตามและทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย 5. มอบรางวัล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80% 2. ค่า BMI ของพนักงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า 60%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานเข้าร่วมโครงการ 2. พนักงานมีความรู้และเข้าใจในโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊ว จำกัด (กิจการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์)
ที่อยู่องค์กร :
108 ม.3 ต.คำพราน วังม่วง สระบุรี 18220
โทรศัพท์ :
086-399-6629
e-mail :
kamthon-21051988@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กำธน มงคลสกุลฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
แผนก :
บุคคลและธุรการ
ฝ่าย :
บุคคลและธุรการ
e-mail :
kamthon.mon@cpcrop.com
line ID :
มือถือ :
086-399-6629