ข้อมูลกิจกรรม

ปันน้ำใจเพื่อน้อง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางคณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยได้มีโครงการเข้าค่าย ไปทาสีให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หมู่ 4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 180 คน ทางบริษัทจึงได้ร่วมบริจาคสื่อการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนขาดแคลน เพื่อให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
180
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
26
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ติดต่อประสานงานกับทางสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ทำโครงการนำเสนอผู้บริหาร - เบิกกระดาษที่จะนำไปให้ทางโรงเรียน จำนวน 15 กล่อง - นำสิ่งของที่เบิกมาให้กับทางสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน - นักเรียนจะมีบันทึกเพื่อใช้ในการทบทวนบทเรียน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การเดินทางไปที่โรงเรียน - การติดต่อประสานงานกับทางสถาบัน - การขนส่งสิ่งของต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- หาข้อมูลและโรงเรียนที่ขาดสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่ทางบริษัทมี - เพิ่มจำนวนสื่อที่ให้กับทางโรงเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ - ติดตามและประเมินผลว่าสิ่งที่นำไปมอบให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
709 ซ.39 ถ.พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
Bb4gnr@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศิรินันท์ ทองวิเศษ
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
Bb4gnr@gmail.com
line ID :
-
มือถือ :
-