ข้อมูลกิจกรรม

มิตรภาพสุขภาพต่อองค์กรและสังคม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- มีพนักงานอายุเกิน 38 ปั มากกว่า 50% - ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมีอัตราสูงขึ้นทุกปี - ลดค่าใช้จ่ายของพนักงานด้านการบริโภคสิ่งที่ไม่มีประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดี - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - เพื่อลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล - เพื่อเป็นหลักประกันครอบครัว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
- ระยะดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ระยะ - งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม 1000 บาท/คน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดกีฬา เช่น ฟุตซอล, แบตมินตัน - จัดสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา - เพิ่มห้องสันทนาการ กีฬา - ประชาสัมพันธ์การรับประทานอาหาร - ออกปฏิบัติงานภายนอกเพื่อสังคม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- น้ำหนักของพนักงาน - การมาทำงาน - ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล - ผลตอบรับจากครอบครัว - ความร่วมมือของพนักงาน ลดลงหรือเพิ่มขึ้น - แบบสอบถาม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ทราบถึงประโยชน์ที่ตนเอง ครอบครัว และกลุ่มผู้ร่วมงานจะได้รับ - เป็นที่ยอมรับต่อประชาชน - เห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมและความร่วมมือ - ช่วยพัฒนาความคิดของกลุ่มคนผู้ร่วมงาน - เน้นความภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การออกภาคปฏิบัติหรือวัดผลของการอบรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
909/1 ชั้น 5 ห้อง 501 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง ธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ :
02-468-9000
e-mail :
navin@cmc.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วุฒิพงษ์ แพทยานันท์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
wuttipong@thaisiamnakorn.com
line ID :
มือถือ :