ข้อมูลกิจกรรม

สวนครัว รั้วลัคกี้

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. บริเวณพื้นที่ว่าง ๆ ของบริษัทริมรั้วลวดหนามมีพื้นที่กว้างพอสมควร เวลาที่ฝนตกหญ้าก็จะขึ้นรก ต้องตัดอยู่บ่อย 2. พนักงานที่อาศัยอยู่ในหอพักพนักงานภายในบริษัทฯ สามารถนำผักสวนครัวเหล่านี้ไปปรุงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนของพนักงาน 2. พนักงานได้ออกกำลังจากการขุดกลุม พรวนดิน รดน้ำต้นไม้ที่ปลูก 3. ลดความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างพนักงานด้วยกัน 4. ให้เวลาหลังเลิกงานวันหยุดให้เกิดประโยชน์มากกว่าการอยู่ในห้องพักอย่างเดียว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่พักอยู่ภายในบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
รอบรั้วบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักที่ใช้เวลาระยะสั้น และต้นกล้าผักสวนครัว เช่นดอกแค ชะอม นำมาปลูกตรงบริเวณพื้นที่ว่างข้างรั้วของบริษัท โดยให้พนักงานที่อาศัยในหอพักช่วยกันปลูก และดูแล 2. แบ่งปันผลผลิตให้กับพนักงานด้วยกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 2. พนักงานได้ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ การแบ่งปัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การสื่อสารด้วยภาษาหลากหลายระหว่างพนักงาน เช่น การสื่อสารด้วยรูปภาพ และภาษาต่างชาติ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรดำเนินงานโครงการควรมีความต่อเนื่องอย่างอื่น 2. ควรสรรหาแกนนำชาวต่างชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ลัคกี้ สปินนิ่ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
88 หมู่ 2 ตำบลบางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
โทรศัพท์ :
0898056875
e-mail :
hr1@luckyspinning.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทิพกฤตา
ตำแหน่ง :
จันทร์เกตุ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
hr1luckyspining.com
line ID :
มือถือ :
089-805-6875