ข้อมูลกิจกรรม

Health Club + 90 Days Challenge

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ผลการตรวจสุขภาพประจำปี พบว่าผลการตรวจมีค่า BMI เกินเกณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 35-45

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้ผลการตรวจสุขภาพครั้งต่อไปมีค่า BMI ลดลง - ค่า BMI ที่ลดลงตามเกณฑ์อย่างยั่งยืน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
176
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัทฯ โรงงานแหลมฉบัง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นำผลจากการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมาวิเคราะห์ (ค่า BMI เกินเกณฑ์) 2. นำเสนอโครงการ Health Club ต่อผู้บริหาร เพื่อของบประมาณในการสร้างห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ 3. ประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์โครงการให้พนักงานทราบผ่านทางโปสเตอร์และทางอินเตอร์เน็ต 4. เริ่มดำเนินโครงการ 4.1 ให้พยาบาลเก็บข้อมูลเริ่มต้นของพนักงานทุกคน (น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว น้ำตาลในเลือด และความดัน) 4.2 จ้างเทรนเนอร์ มาแนะนำวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีปลอดภัยเหมาะสม รวมถึงแนะนำด้านโภชนาการ 5. สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เมื่อให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพ โดยมอบอาหารสุขภาพให้พนักงานทุกเดือน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวนผู้ที่มีค่า BMI ลดลง คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้รักสุขภาพ 2. มีรางวัลเป็นแรงจูงใจ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (ชลบุรี)
ที่อยู่องค์กร :
38/10 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-408-807
e-mail :
wiriyaporn.kaewkerd@saint-gobain.com
website :
www.gyproc.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
โสรยา ธรรมวรรณา
ตำแหน่ง :
HR Manager
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
soraya.thamwanna@saint.gobain.com
line ID :
มือถือ :
038-408803