ข้อมูลกิจกรรม

ลดพุง ลดโรค

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบุคลากรในโรงพยาบาลมีค่า BMI เกินมาตรฐาน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีค่า ฺBMI ที่สมส่วน - เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีขึ้น ลดการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น ความดัน เบาหวาน - เพื่อลดการลาป่วยของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีค่า BMI เกินมาตรฐานและพนักงานที่สนใจ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจบุคลากรที่มีค่า BMI เกินมาตรฐานเข้าร่วมโครงการ - สรุปผลที่มีพนักงาน BMI เกินเข้าร่วมอบรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีค่า BMI ลดลง - เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ - พนักงานป่วยน้อยลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและจัดหาสถานที่ออกกำลังกายให้บุคลากร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- พนักงานในองค์กรมีสุขภาพดีไร้โรค ไร้พุง - ไม่มีการเจ็บป่วยหรือถ้ามีก็น้อยลง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
ที่อยู่องค์กร :
240/2-4 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-412-0055
e-mail :
hemawit.b@vichaivej.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เหมวิช บุญส่ง
ตำแหน่ง :
ทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
hemawit.b@vichaivej.com
line ID :
มือถือ :
096-351-2384