ข้อมูลกิจกรรม

ถนนสะอาดปราศจากขยะ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริเวณถนนด้านนอกบริษัทในตอนนี้มีขยะและสิ่งสกปรกต่างๆค่อนข้างมาก ทางบริษัทจึงอยากให้ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบริษัทและพนักงานในบริษัทได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดตา ไม่มีขยะต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนภายในชุมชน และพนักงานของบริษัท

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ทำความสะอาดถนนบริเวณรอบบริษัทเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร - เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชนภายนอก - เพื่อสุขภาพที่ดีของคนภายในชุมชนและพนักงานของบริษัท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชุมชนรอบบริษัทเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร และพนักงานของบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ถนนรอบบริษัทเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์และชักชวนคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของความสะอาด - จัดตั้งคณะดำเนินงาน - เขียนแผนงานนำเสนอผู้บริหาร - จัดตั้งทีมปฏิบัติการทำความสะอาดร่วมกับคนในชุมชน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรและชุมชนดีขึ้นจากการทำกิจกรรมร่วมกัน - ถนนรอบองค์กรสะอาดขึ้น - พนักงานและคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการทำความสะอาดซึ่งเหมือนเป็นการออกกำลังกาย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชน - การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้าใจถึงความสำคัญ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ต้องดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ไกลออกไปรับทราบ - ขยายพื้นที่ในการทำกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
12 ถ.บางบอน 4 แขวง/เขต บางบอน กทม. 10150
โทรศัพท์ :
02-892-3232 ต่อ 5
e-mail :
Bb4gnr@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กุลวดี แซ่โค้ว
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกสิ่งพิมพ์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
bb4gnr@gmail.com
line ID :
-
มือถือ :
085-073-5775