ข้อมูลกิจกรรม

Happy Faculty

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

น้อมนำโครงการสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพดี และที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
400
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
13 คณะ/วิทยาลัย
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
มหาวิทยาลัยพะเยา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ/รับสมัครทีมงาน 2. ชี้แจงทำความเข้าใจ 3. ทำการตรวจประเมินสถานที่ทำงานด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา 5. ทำการตรวจประเมินสถานที่ทำงานด้วยตนเอง ครั้งที่ 2 6. คณะกรรมการตรวจประเมิน 7. มอบรางวัลและเครื่องหมายรับรอง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่องค์กร :
19 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000
โทรศัพท์ :
054-466660
e-mail :
namngern19@hotmail.com
website :
www.up.ac.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
น้ำเงิน จันทรมณี
ตำแหน่ง :
อาจารย์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
namngern19@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
086-661-9919