ข้อมูลกิจกรรม

ลดน้ำหนัก

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทมีการจัดตรวจสุขภาพพนักงาน จึงได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพของพนักงาน เช่น โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง ภาวะเสี่ยงต่อโรคไต จึงมีมาตรการสนับสนุนการดูแลสุขภาพของพนักงาน มีการจัดกิจกรรม "สวยหล่อเพื่อ prime อย่างสุขภาพดี" มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทานอาหารที่มีประโยชน์มีรูปร่างที่ดี สุขภาพดี มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
5
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
คุณสุรเชษฐ์ คุณพิรุณ คุณเจษฎา คุณอำพร คุณสุทธิดา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
90
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- พนักงานลดน้ำหนักมากที่สุดในระยะเวลา 90 วันเท่ากัน ใครสามารถลดน้ำหนักได้มากที่สุด โดยไม่จำกัดวิธีการลด - การออกกำลังกาย โดยวิธีใดก็ได้ตามที่ตนเองถนัด ไม่อดอาหาร เน้นรับประทานผัก และอาหารที่ไม่มัน ไม่ทอด - เมื่อครบ 90 วัน จะมีการชั่งน้ำหนัก - ผู้ชนะจะได้รับรางวัล 2,000 บาท มอบโดยผู้บริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนน้ำหนักของผู้เข้าร่วมโครงการจากวันที่เริ่มต้น ถึงวันครบกำหนด 2. ผลตรวจสุขภาพออกมาโดยรวมดี 3. ค่า BMI ลดลง/ได้มาตรฐานเหมาะกับร่างกายของแต่ละคน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานอยากดูแลสุขภาพ มีความต้องการลดน้ำหนัก ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ - พนักงานมีสุขภาพดีขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ :
02-7124222
e-mail :
sukanya@primeroadgroup.com
website :
www.primeroadgroup.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sukanya@primeroadgroup.com
line ID :
มือถือ :
088-0081149