ข้อมูลกิจกรรม

โครงการสร้างสุขด้วยสติ ทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานการสรรหา การพัฒนาบุคลากร การใช้ประโยชน์ รวมถึงการรักษาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดีไว้กับองค์กร โดยมองว่าทรัพยากรที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การทำงานในปัจจุบันที่มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ความสำเร็จ ก่อให้เกิดแรงกดดันแก่คนทำงาน ส่งผลให้ความสุขของคนทำงานลดลง การที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ บุคลากรในองค์กรควรจะต้องปฏิบัติงานด้วยความสุข

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ด้านการพัฒนาสติในองค์กร 2. เพื่อสร้างค่านิยมในการทำงานร่วมกัน 3. เพื่อตระหนักในค่านิยมองค์กร พัฒนางานและระบบให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
72
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. วางแผนการดำเนินงาน 2. ประสานวิทยากร 3. จัดทำหนังสือเชิญ 4. เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 5. ดำเนินการ 6. สรุปผลโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ - บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสติในองค์กร จำนวน 72 คน ตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานด้านสร้างสุขด้วยสติในองค์กร จำนวน 1 เรื่อง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
กองเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
ที่อยู่องค์กร :
88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
02-5903876
e-mail :
hr_plan@hotmail.com
website :
person.ddc.moph.go.th/person1/
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชมรมจริยธรรมกองการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :