ข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. ความเครียดจากการทำงาน 2. การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ / ไม่ชัดเจน จะส่งผลต่อผลผลิต การดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงาน 3. การสร้างความสามัคคีในที่ทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความสามัคคีในการทำงาน team work 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร 3. ลดความเครียดจากการทำงานโดยกิจกรรมต่างๆ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
34
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรสำนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจความต้องการของบุคลากร / ข้อมูลพื้นฐาน - จัดทำแผนการดำเนินการ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดกิจกรรมในการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินการ - จัดทำโครงการ นำเสนอผู้มีอำนาจ - ดำเนินกิจกรรม (ประสานสถานที่/ ประสานวิทยากร/ จัดกิจกรรม) - ประเมินผล รูปธรรม/ นามธรรม -
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- บุคลากรมีความสามัคคี มีการทำงานเป็น team work มากขึ้น - ลดความเครียดจากการทำงาน - การประสานงานดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การให้ความร่วมมือในองค์กร 2. การให้การสนับสนุนจากผู้บริหาร 3. ศักยภาพของผู้ดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่องค์กร :
ถนนราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034413729-30
e-mail :
samutsakhon@labour.mail.go.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปาลิดา ไชยมลคล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
0819529458