ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานทำงานอย่างปลอดภัยมากจากหลายประการและการบริหารจัดการของสถานประกอบกิจการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในด้านความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้จัดโครงการ "กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน"

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 2. เพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน 4. เพื่อให้ขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
309
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2554
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำโครงการขออนุมัติงบประมาณ 3. ประชาสัมพันธ์แจ้งทุกหน่วยงาน โดยติดประกาศและหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ 4. มีกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม เกมแข่งขัน และมีของรางวัลมอบให้ผู้เข้าร่วมงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีความสามัคคีในหมู่คณะ 2. พนักงานมีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น 3. พนักงานมีความตระหนักและระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 4. พนักงานมีขวัญกำลังใจมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศใหม่ในการทำงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท บี.ซี.เอฟ.อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
28 ม.7 ซอยอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160
โทรศัพท์ :
02-812-6111 ต่อ 22
e-mail :
hr-bcf@bcf-group.com
website :
www.bcf-group.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววิไล จันทรบุบผา
ตำแหน่ง :
จป.วิชาชีพ
แผนก :
บริหารทรัพยากรบุคคล - ธุรการ
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :