ข้อมูลกิจกรรม

แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านตัวหนังสือ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. พนักงานมีความรู้ที่แตกต่างกัน 2. อายุพนักงานที่แตกต่างกัน 3. ประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสรา้งความสุขให้กับบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยตัวแทนของความรู้ให้หกิจกรรม คือ "หนังสือ"

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
14
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
leader, supervisor
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมบุคลากรที่จัดกิจกรรม เพื่อหาข้อมูลในการทำกิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์พนักงาน โดยการmeting และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3. ข้อสอบก่อน หลัง ประเมิน ความรู้ที่ได้รับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. แบบทดสอบก่อนทำกิจกรรม 2. แบบทดสอบหลังทำกิจกรรม เปรียบเทียบคะแนน ถ้าเพิ่มมากขึ้น - ได้คะแนนเต็ม ก็จะมีของรางวัลให้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรม 3. น้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความยิ้มแย้มแจ่มใส

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความสัมพันธ์กบเพื่อนร่วมงาน 2. บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ขยายสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น และจัดหาหนังสือที่หลากหลาย ความรู้เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยชินเอเซโกะ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
57 ม.3 ต. น้ำตาล อินทรบุรี สิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ :
036812896
e-mail :
pittima@thaoshinneiseilo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปิติมา ชูสี
ตำแหน่ง :
supervisor ass'y
แผนก :
ass'y
ฝ่าย :
ผลิต
e-mail :
pittima@thaishineiseiko.com
line ID :
มือถือ :
0801098169