ข้อมูลกิจกรรม

CSR

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สังคมในโรงงาน สังคมภายนอกโรงงาน ชุมชนใกล้โรงงานโดยให้ทุกคนมีความสุขจากการที่เราไปช่วยเหลือ และเป็นมิตรกับชุมชนใกล้โรงงาน โดยให้ทุกคนมีความสุขจากที่เราไปช่วยเหลือ และเป็นมิตรกับชุมชน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2550
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจโรงเรียนยากจน และประชาสัมพันธ์ในโรงงาน 2. ประกาศรับสมัครพนักงานจิตอาสา และกำหนดวันดำเนินการ 3. แบงหน้าที่ให้กับพนักงาน และสรุปรายการที่จะต้องซ่อมบำรุง 4. ดำเนินกิจกรรม ซ่อมแซม ทาสี ทำความสะอาด และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียน 5. ประมวลภาพกิจกรรมและผลที่ได้ลง Magazine บริษัท เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. โรงเรียนได้ปรับปรุง และมีสภาพดีขึ้น 2. เด็กนักเรียนได้ร่วมสนุกจากกิจกรรมที่พนักงานจัดให้ 3. พนักงานมีความสุขที่ได้ทำความดี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือขององค์กร 2. ผู้บริหารสันบสนุน เห็นความสำคัญของโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ไปทำ CSR ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
93/4 - 5 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034-411-858, 034-423
e-mail :
info@thailandmesh.com
website :
www.thaiprasit.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดวงฤดี บุญเรือง
ตำแหน่ง :
ตัวแทนบริหารระบบ
แผนก :
ฝ่าย :
ระบบคุณภาพ
e-mail :
tps_admin@thaiprasit.com
line ID :
มือถือ :
090-962-8429