ข้อมูลกิจกรรม

SMC เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานขององค์กรได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด พนักงานได้มีการรวมตัวกันปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อให้ธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งการร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้ สอนให้พนักงานรู้จักเสียสละ อดทนอดกลั้น ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน - เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าไม้ที่ปัจจุบันลดจำนวนลง ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของ SMC - เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานภายในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- วางแผน: ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยติดต่อสถานที่ กำหนดวันและเวลา - ดำเนินงานเขียนโครงการขออนุมัติโครงการ รวมทั้งจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ แล้วจึงนำเสนอให้กับฝ่ายบริหารเพื่อให้พิจารณางบประมาณ, ประชาสัมพันธ์ประกาศในพนักงานทราบ สรุปยอดรวมผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการและยืนยันกับสถานที่, จัดเตรียมอุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อเดินทาง และทำกิจกรรมตามที่กำหนด - สรุปและประเมินผล - ปรับปรุงตามผลการประเมิน เป็นการนำผลที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ด้านทรัพยากรมนุษย์ ทำให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดความสามัคคี รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน - ทำให้องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ - ทำให้สำนักสงฆ์เป็นสถานที่รมรื่นและคลายร้อนแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมตามวิถีชาวพุทธ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ปัจจัยเสี่ยง - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนน้อยกว่าจำนวน 50 คน - ปัญหาจราจรหนาแน่น ส่งผลให้การเดินทางล่าช้า - ความแปรปรวนของสภาพอากาศ - แนวทางการแก้ปัญหา - ขอความร่วมมือแต่ละโครงการให้ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2-3 คน - เดินทางตรงต่อเวลา และหาเส้นทางสำรองเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรหนาแน่น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
204/13-15 ซอย สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10260
โทรศัพท์ :
02-740-3604 ต่อ 8
e-mail :
tookHR99@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววาสนา มาละหาน
ตำแหน่ง :
Senior. HR officer
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
tookHR99@gmail.com
line ID :
tjoflove
มือถือ :
086-369-9798