ข้อมูลกิจกรรม

บริหารเงินดี ชีวิตก็มีสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการที่ทางบริษัทได้เข้าร่วมโครงการแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีผลิตภาพแรงงานสูง และทางบริษัทได้ทำการประเมินความสุของค์กรผ่าน Happinometer พบว่าคะแนนของ Happy Money มีคะแนน 47.4 ซึ่งอยู่ในระดับ unhappy ทางคณะกรรมการจึงได้นำโครงการบริหารเงินดี ชีวิตก็มีสุข มาเพื่อปรับปรุงคะแนนในมิติดังกล่าว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเพิ่มคะแนนการประเมิน Happy Money จาก 47.4 ให้มากกว่า 60% ในปี 2560

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เปิดให้พนักงานที่มีปัญหาด้านการเงินขึ้นทะเบียนกับบริษัท (25-29/07/59) 2. จัดฝึกอบรม วิธีการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ (11/08/59-12/07/59) 3. จัดหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มาลงทะเบียนไว้ (31/08/59) 4. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจัดทำบัญชี รายรับรายจ่ายส่งให้คณะกรรมการสร้างสุขตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน (31/08/59)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงาน 43 คนจาก 69 คน มีการบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้น คิดเป็น 70% *หมายเหตุ ตัวชี้วัดความสำเร็จโดย Happinometer ยังไม่ได้ทำการประเมิน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานที่เ้ข้าร่วมโครงการต้องมีระเบียบวินัยด้านการเงิน สามารถบริหารจัดการการเงินไม่ให้ติดลบ และทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/103 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
038-214343-4 #130
e-mail :
wisan.yuttahan@pigen.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายอาชวิน มันตาดิลก
ตำแหน่ง :
MCR Chief Manage
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
ardchavin.mantadilok@pigeon.com
line ID :
081-3148536
มือถือ :
081-3148536