ข้อมูลกิจกรรม

ศูนย์สร้างสุขพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลการสำรวจความสุขของบริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2559 โดยศูนย์วิจัยความสุขของคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้เครื่องมือวัดความสุข "Happinometer" พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยความสุข ด้านผ่อนคลายดี มีคะแนนเพียง 47.3 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับไม่มีความสุขในด้านนี้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีความผ่อนคลาย และมีความสุขในการทำงาน - เพื่อลดปัญหาพนักงานลาออกหรือขาดงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- นำเสนอโครงการแก่ผู้บริหาร - จัดหาห้องเพื่อไว้ให้ปรึกษา พูดคุย - กำหนดเจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์สร้างสุข (เจ้าหน้าที่บุคคลประจำวันละ 2 คน เวลา 12.10-13.00 น.) - ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงโครงการ (1-31 ตุลาคม 2559) - มีการติดตามผล/บันทึกที่พนักงานเข้ารับการปรึกษา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ลดอัตราการ turnover ลง 5% ต่อเดือน 2. ลดอัตราการลาหยุดงาน ลง 1% ต่อวัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานสามารถแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ได้ - ผู้บริหารให้การสนับสนุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
312 ม. 1 ต.บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-480131-5
e-mail :
jtperson3@janomethailand.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :