ข้อมูลกิจกรรม

OST Happy Money

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการสำรวจข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติ พบว่าคะแนนความสุขเฉลี่ยในหัวข้อ "การเงิน" อยู่ที่ 46.7% ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเพิ่มคะแนนความสุขมิติด้านสุขภาพการเงินดีจากร้อยละ 46.7 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 70 ในปี 2560

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
69
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่สนใจทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่พักผ่อนหน้าโรงอาหาร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและจัดประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 2. หาข้อมูลเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ 3. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ และรับสมัครพนักงานที่สนใจ 4. สอนวิธีการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้พนักงานสามารถบริหารเงินให้มีเงินเหลือเก็บ 5. รักฝากเงินทุกวันพุธระหว่างเวลา 12.30-13.15 น. แล้วนำฝากธนาคาร 6. เมื่อครบกำหนดเวลาให้มีการประเมินผลเทียบเป้าหมายที่กำหนด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ 1. พนักงานมีนิสัยรักการออม และนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 2. พนักงานสามารถบริหารรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้น หนี้สินลดลง 3. พนักงานมีความสุขด้านการเงินมากยิ่งขึ้น ดัชนีวัดความสำเร็จ - คะแนนความสุขมิติสุขภาพการเงินดีสูงกว่าร้อยละ 70 ในปี 2560

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง 2. มีของรางวัลดึงดูดให้พนักงานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 3. พนักงานมีความคาดหวังว่านำเงินเก็บที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. พิจารณาบัญชีเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น 2. พิจารณาการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับสมาชิก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
246/2 ม.7 ต.บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-959-337
e-mail :
ladapa@ondo.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กัลยา ปราบรัตน์
ตำแหน่ง :
Accounting staff
แผนก :
บัญชี
ฝ่าย :
Administration
e-mail :
kanlaya@ondo.co.th
line ID :
มือถือ :
083-073-6621