ข้อมูลกิจกรรม

ลดภาระหนี้สิน มีเงินออม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานมีสถิติการลางาน ขาดงานและการลาออกบ่อย ทำให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สนใจสถิติการลางานขาดงาน และลาออกบ่อย จึงทำให้รู้ว่าพนักงานในบริษัทมีการกู้เงินนอกระบบ ทำให้พนักงานมีความรู้สึกไม่อยากมาทำงาน ส่งผลทำให้จำนวนคนทำงานในไลน์การผลิตเกิดการติดขัด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อช่วยพนักงานปลดหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง นำหนี้นอกระบบเข้ามาสู่การเป็นหนี้ในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2149
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่เป็นหนี้
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ดำเนินการโดยติดต่อธนาคารที่มีดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ เพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงการของบริษัท หลังจากนั้นทำการสำรวจกลุ่มพนักงานที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนอกระบบ โดยต้องมีหลักฐานการเป็นหนี้สินนอกระบบมาแสดง หลังจากได้เอกสารครบดำเนินการประสานงานกับธนาคารเข้ามา เพื่อสัมภาษณ์กับกลุ่มพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วัดความสำเร็จการขาดลาของพนักงาน ถ้าพนักงานมีอัตราการลางานลดลง สามารถบอกได้ว่าพนักงานมีความรู้สึกอยากมาทำงาน ไม่ต้องหลบหน้าเจ้าหนี้ โดยการเอาสถิติก่อนทำโครงการและหลังโครงการมาเปรียบเทียบกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานมีข้อมูลการเป็นหนี้นอกระบบมาแสดง ซึ่งเอกสารที่แนบในการเข้าโครงการต้องชัดเจน ตรวจสอบได้ - ผู้บริหารมีการสนับสนุนโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-490760
e-mail :
niphon.p@thaisummit-harness.co.th
website :
www.tshpcl.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศิริศักดิ์ วรานนท์จิราโชติ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่
แผนก :
ทรัพยากรมนุษย์
ฝ่าย :
ธุรการ
e-mail :
line ID :
มือถือ :