ข้อมูลกิจกรรม

มอบทุนเรียนดี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มบริษัท SYK กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษาของบุตรพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชน จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาวะค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของบุตร - ธิดาของครอบครัวพนักงาน - เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวพนักงาน - เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมดขององค์กร SYK กรุ๊ป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- กำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่มีสิทธิของรับทุนการศึกษาให้บุตร - กำหนดคุณสมบัติของบุตรพนักงานที่สมัครรับทุน - กำหนดระดับการศึกษาที่ได้รับทุน - ลักษณะ และเงื่อนไขของทุน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความประทับใจที่องค์กรให้ความสำคัญกับครอบครัวของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคต ส่งเสริมด้านการศึกษาของบุตรพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้ความสำคัญกับครอบครัวของพนักงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ครอบครัว

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- องค์กรครอบครัวดี (Happy Family) ถือเป็นกิจกรรมการสร้างเสริมสุขต่อความสัมพันธ์ครอบครัว ทำให้พนักงานมีความสุขทั้งที่ทำงานและบ้าน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอส วาย เค แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
188 ม.9 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
038-15-652-4
e-mail :
hrosyk3@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางจรรยา เรืองวิวัฒนโรจน์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
hrosyk3@gmail.com
line ID :
janya_noo
มือถือ :
089-790-2392