ข้อมูลกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพการให้ความรู้ผู้มี BMI เกิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากากรตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าพนักงานมีค่า BMI เกินค่ามาตรฐาน ร่วมกับการมีภาวะโรค DM, HT

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อลดภาวะ BMI เกิน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
20
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
รพ. พัทยาเมโมเรียล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งคณะกรรมการโครงการและกำหนดโครงการ 2. เขียนแผนการในการดำเนินงานและงบประมาณ 3. กำหนดเวลาในการฝึกอบรมให้ความรู้ 1 class 20 คน 4.ติดตามผลการตรวจสุขภาพประจำปี และจำนวน BMI เกิน ร่วมกับการวัดรอบเอว 5. ประเมินโครงการว่า Effective หรือไม่
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
อัตราเจ้าหน้าที่ที่มี BMI เกินลดลง 1 % คือมีปริมาณเจ้าหน้าที่ที่ BMI ลดลง จากปี 2558 แต่ยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ว่าลดลง 3 %

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุน - เป็นนโยบายสุขภาพขององค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท การแพทย์ตะวันออก จำกัด (โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล)
ที่อยู่องค์กร :
238/1 ม.9 ถ.พัทยาสาย2 ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :
038488777
e-mail :
pk00678@gmail.com
website :
www.pattayamemorail.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณัฐพร มิตรโกสุม
ตำแหน่ง :
พยาบาล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
ืทระานหีท๑เทฟรสใแนท
line ID :
มือถือ :
0935366323