ข้อมูลกิจกรรม

โครงการรักสุขภาพ Bye Bye My Fat

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานของบริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องไขมันในเส้นเลือด (จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี) และพนักงานมีภาวะน้ำหนักมากกว่าเกินปกติ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสนับสนุนให้พนักงานรักษาสุขภาพ - เพื่อให้พนักงานมีผลตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงการเกิดโรคลดลง - เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
129
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีระดับผลตรวจไขมันเกิดปกติ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร (ผู้บริหารอนุมัติ) 2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ และชี้แจงประโยชน์ที่จะได้รับ 3. แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการ และเริ่มดำเนินการโดยส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกายหลังเลิกงาน เช่น โยคะ เต้นแอโรบิค ปิงปอง โดยจัดสถานที่ พื้นที่ให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารการกิน 4. ครบกำหนดสิ้นสุดโครงการ วัดผลด้วยการชั่งน้ำหนักของพนักงาน และผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น - วัดผลความสำเร็จจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการและมีน้ำหนักลดลงจากการเข้าร่วมโครงการและออกกำลังกาย - จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ที่พบผลความผิดปกติลดลงจากรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเดิม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้การสนับสนุน - พนักงานให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ให้แต่ละหน่วยงานสนับสนุนโครงการโดยให้ความสำคัญ เช่น เวลาในการออกกำลังกาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
149 ม.17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ :
02-7052291
e-mail :
busadee-n@ts-component.com
website :
www.thaisummitcomponent.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
บุษดี นะคะจัด
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บุคคล
แผนก :
บุคคลธุรการ
ฝ่าย :
สำนักพัฒนาองค์กร
e-mail :
busadee-n@ts-component.com
line ID :
busadee.n
มือถือ :
094-4602961