ข้อมูลกิจกรรม

เสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตโดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จำเป็นต้องทำควบคู่ไปโดยเฉพาะการสร้างสุขให้กับพนักงานในที่ทำงานตามแนวทางการใช้ชีวิตที่สมดุล (Work Life Balance) โดยอาศัยหลักการของ Happy 8 เพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะอันจะส่งผลให้พนักงานในองค์กรเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานเชิงคุณภาพ ส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาวทั้งในเรื่องการเพิ่มผลผลิตและการฟันผ่าวิกฤตร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Happiness for survival & Sustainable growth เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสุขภาวะในกลุ่มอุตสาหกรรม และนอกกลุ่มอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้องค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการเปลี่ยนแปลงยุคอุตสาหกรรม 4.0 2. เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้มีความรู้และความเข้าใจในสุขภาวะองค์กรอย่างถูกต้องและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น 3. เพื่อพัฒนาเครือข่าย และการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะได้อย่างยั่งยืน 4. เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
490000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
HR หัวหน้างาน แลผู้ที่ต้องการความสุขในการทำงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
2
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

กลุ่มองค์กรในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แต่ละองค์กรมีลักษณะการทำงานและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน การดำเนินงานขับเคลื่อนสุขภาวะในองค์กรจะดำเนินงานโดยการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกภายใน แต่ละองค์กรโดยทำการวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมร่วมแก้ปัญหา และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสุขภาวะในองค์กรในระดับนโยบายเพื่อเป็นการเอื้ออำนวยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและให้ทีมงานมีพื้นที่ในการดำเนินงาน ตลอดจนสามารถขยายผลการดำเนินงานไปทั่วทั้งองค์กรได้ กระบวนการที่จะใช้ในการขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กรจะใช้กลยุทธ์การเปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้มีส่วนร่วมออกแบบและวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิค AIC ผ่านสุนทรียสนทนา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม เกิดการรับรู้และเห็นประโยชน์ในการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะมากขึ้น 2. บุคลากรเข้าใจทักษะในการดำเนินชีวิต และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามแนวทาง Happy 8 และมีพฤติกรรมที่ลดความเสี่ยง ลด ละ เลิก สุรา บุหรี่ ความรุนแรง เป็นต้น 3. องค์กรสามารถใช้กิจกรรมส่งเสริมความสุขมาผลักดันให้เกิด productivity เพิ่มขึ้นได้ 4. สามารถสร้างความสามัคคี และลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร 2. การประชาสัมพันธ์ต่อภาคีเครือข่าย 3. การติดตามผลการดำเนินงาน 4. การประเมินผลการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย
ที่อยู่องค์กร :
86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-712-1995, 02-712-
e-mail :
adminthaipack@gmail.com
website :
www.thaipack.or.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางพรทิพย์ จิตรภักดี
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการโครงการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
porntip.oiy@gmail.com
line ID :
มือถือ :
081-682-5036