ข้อมูลกิจกรรม

สัมนา - ท่องเที่ยวประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการที่พนักงานทำงานหนัก - เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งปี ทางบริษัทจึงเห็นความสำคัญของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อผ่อนคลายความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายหลังจากการทำงาน - เพื่อให้พนักงานได้สังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
212
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สอบถามข้อมูล (แบบสอบถาม) ความต้องการของพนักงาน 2. ติดต่อบริษัททัวร์แจ้งจังหวัดที่เราต้องการไป กิจกรรมที่เราต้องการให้พนักงานทำร่วมกัน 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคสิ่งของ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- คิดตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78 ที่เข้าร่วมจากพนักงานทั้งหมด - สอบถามจากความพึงพอใจหลังจากการทำกิจกรรม มีความพึงพอใจ 76 %

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญกับกิจกรรมที่บริษัท จัดขึ้น อาจจะให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความแปลกในทิศทางที่ดีขึ้น มีเกมส์และกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจใหม่ เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
1/11 ม.3 ต.ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ :
027910111
e-mail :
hr@pdgth.com/ kanokporn.at@pdgth.com
website :
www.pdgth.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กนกพร รัตนภิรมย์
ตำแหน่ง :
พนักงานทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
hr@pdgth.com
line ID :
kr_waen
มือถือ :
0915518190