ข้อมูลกิจกรรม

ลดพุงลดโรค

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลตรวจสุขภาพของพนักงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557 - 2559) มีแนวโน้มค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้อยลง หรือพนักงานมีแนวโน้มอ้วนขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานมีแนวโน้มเป็นโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวานเพิ่มขึ้น เช่นกั ทางคณะกรรมการ CSR จึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญ รู้จัก ดูแลสุขภาพเพื่ลดภาวะอันจะก่อให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ อันได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ โดยมีการแนะนำการผลิตรับประทานอาหารการออกกำลังกาย การสร้างสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการติดตามผล พเื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจตลอดกิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานกลุ่มเสี่ยง ที่มีค่า BMI เกินมาตรฐาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมคณะทำงานระดมสมอง นำเสนอแนวความคิด กำหนดวิธีการและเป้าหมาย 2. เก็บข้อมูลตัวชี้วัด ทางด้านสุขภาพพนักงานทั้งองค์กร 3. อบรมให้ความรู้พนักงานทุกคนในเรื่องหลักการ 3 อ อสร้างสุขภาพ อันประกอบด้วย อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ 4. จัดผู้สอนและห้องแอโรบิกให้พนักงานได้ออกกำลังกายทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ 5. ให้ความรู้และขอความร่วมมือร้านอาหารรอบโรงงานในการจัดทำเมนูสุขภาพ 6. แบ่งกลุ่มพนักงานตามความสมัครใจ เพื่อรวมกลุ่มจูงใจ ชักชวนกันให้บรรลุเป้าหมาย 7. ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีพนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน 2. พนักงานที่เข้าร่วมโครงกรามีค่ารอบพุง ลดลง / BMI อยู่ในเกณฑ์เพิ่มมาตรฐาน 3. อัตราการเจ็บป่วย โรค NCDs ของพนักงานลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซี.บี. แทคต (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
109 / 108 - 111 ซอย ซีบีแทค ถนนเทพารักษ์ กม.26 ตำบลบางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ :
02-708-1062-4
e-mail :
cbtact_tqm@cbtact.co.th
website :
www.cbtact.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กฤษดา มาสมบูรณ์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
krisada@cbtact.com
line ID :
มือถือ :
02-708-1062