ข้อมูลกิจกรรม

ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.6) กศน.

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้ง 80% เป็นแรงงานต่างด้าวไร้สัญชาติ ซึ่งมีความรู้เฉพาะเรื่องงานที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ในการทำงานเท่านั้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถให้พนักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญต่อองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั่วไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบ และเห็นความสำคัญของการเพิ่มเติมความรู้ด้วยการศึกษา กศน. - รับสมัครพนักงานที่ต้องการศึกษา กศน. (เรียนวันอาทิตย์) - อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง และเอกสารใบสมัครเรียน กศน.
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง - เพิ่มความรู้ความสามารถในการทำงาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- มีโครงการสนับสนุน ทุนการศึกษา กรณีที่พนักงานต้องการศึกษา กศน.ในระดับที่สูงขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไมตรีอุตสาหกรรม จำกัด มหาชน
ที่อยู่องค์กร :
37/6 ม. 2 ซ.เลิศพัฒนาใต้ ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10150 ชื่อผู้บันทึก สุกัญญา มีนยุทธ์
โทรศัพท์ :
089-036-1720
e-mail :
sukunya.mee@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุกัญญา มีนยุทธ์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
sukunya.mee@gmail.com
line ID :
089-036-1720
มือถือ :
089-036-1720