ข้อมูลกิจกรรม

อบรมเพิ่มความรู้ความสามารถแก่บุคลากรภายในองค์กร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพิ่มความรู้ความสามารถแก่บุคลากรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างประโยชน์แก่บุคลากรที่จะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดและพัฒนาในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
392
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
รายละเอียดข้างต้นขึ้นอยู่กับหลักสูตร

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจความจำเป็นของแต่ละแผนกว่าควรที่จะเพิ่มทักษะและความสามารถด้านใดบ้างแก่บุคคลของฝ่ายนั้น ๆ 2. หาโปรแกรมการฝึกอบรมให้ตรงต่อความต้องการและความจำเป็น 3. ประสานงานติดต่อส่งบุคลากรของบริษัทเข้าฝึกอบรม (ในบางครั้งบริษัทก็จัดฝึกอบรมเอง)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี 2. บุคลากรที่เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดแก่บุคลากรคนอื่น ๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือของทุกคนในองค์กร 2. ความใฝ่รู้ที่อยากจะพัฒนาตนเอง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
89 / 72 หมู่ 2 ตำบลกาหลง เมือง สมุทรปราการ 74000
โทรศัพท์ :
034-885-026
e-mail :
yuwadee_b@diamonfoodproduct.co.th
website :
www.diamondfoodproduct.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวยุวดี บุญธรรม
ตำแหน่ง :
Training Officer
แผนก :
Training
ฝ่าย :
Human Resource
e-mail :
yuwadee_b@diamonfoodproduct.co.th
line ID :
0914144084
มือถือ :
091-414-4084