ข้อมูลกิจกรรม

กล่อมเกลาจิต พิชิตหนี้

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

แหล่งข้อมูลจากโครงการ "ที่ปรึกษา น่าปรึกษา" ปััญหาอันดับ 1 คือปัญหาหนี้สิน ส่งผลให้ 1. พนักงานมีความกังวลต่อภาระหนี้ ส่งผลกระทบต่อการทำงาน 2. องค์กรสูญเสียบุคคลที่มีทักษะฝีมือ 3. ปัญหาอัตราการลาออกของพนักงานต่อคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ช่วยให้พนักงานมีความสุข เพราะบริษัทได้วางแผนภาระหนี้สินให้ 2. ลดอัตราการลาออก

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
858
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2551
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประกาศโครงการ โดยใช้หนังสือเวียนที่มีผู้บริหารรับรอง 2. รับสมัครพนักงานที่มีภาระหนี้สิน โดยการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเผื่อพนักงานที่ไม่พร้อมแสดงตน 3. สัมภาษณ์พนักงานเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุการเป็นหนี้ 4. ช่วยวางแผนการบริหารหนี้ และประสานงานกับธนาคาร / สหกรณ์เพื่อการบรรเทาหนี้สิน.
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานสามารถปลดหนี้ได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารสนับสนุน 2. บุคลากรมีความต่อเนื่อง 3. มีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/34 ม.6 ต.หนองไม้แดง เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
038-213-0601
e-mail :
sureeporn@tbkk.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุรีพร
ตำแหน่ง :
หัวหน้างาน
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sureeporn@tbkk.co.th
line ID :
มือถือ :
081-806-2500