ข้อมูลกิจกรรม

ท้อง (ไม่ร้อง) สมองไม่เครียด

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทต้องการส่งเสริมให้พนักงานได้รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พนักงานได้ทานข้าวเช้าทุกคนอาหารถูกมาก เวลารอคอยลดน้อยลง 2. สุขภาพพนักงานดีขึ้น ร่างกายแข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานฝ่ายผลิตและตรวจสอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจปัญหาและแนวทางการพัฒนาการรอแถวอาหารเช้า 2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ 3. ทบทวนเวลาและเส้นทางเดินรถที่เข้ามาในบริษัท 4. ทบทวนสถานที่เมนูอาหาร การบริการและแนวทางความรวดเร็วของร้านอาหาร 5. โครงการทานเช้าได้ให้ตั๋วดูหนัง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานได้รับอาหารเช้าเร็วขึ้น 30 % 2. เวลาในการเดินทางมาบริษัท ลดลง 10 %

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานให้ความสนใจ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ทำโครงการต่อยอด เช่น สุขภาพดีไม่มีขาย, จิตใจดีครอบครัวมีสุข, สังคมรอบข้างมีความสุข

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
99/7 ม.3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
084-812-4975
e-mail :
charinya@m3.metco.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางจันทร์เพ็ญ ปัทมสนธิ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่าย :
สวัสดิการ
e-mail :
janphen@metco.co.th
line ID :
มือถือ :
086-773-9878