ข้อมูลกิจกรรม

ธนาคารความดี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- กระตุ้นให้พนักงานทำความดี - จูงใจให้พนักงานชื่นชมซึ่งกันและกัน - สรา้งบรรยากาศในการทำงาน ลดความตึงเครียด - สร้างความสัมพันธ์อันดีภ่ยในหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- motivation - recognize - service mind - relation ship

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
3700
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
หน่วยงานทั้งหมดทุกสาขา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประช่าสัมพันธ์ทางอีเมล์และประชุมสาขา - แจกสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ให้กับพนักงาน (HR) - แจก sticker ให้กับระดับหัวหน้างานขึ้นไป กลยุทธ์ มีการจูงใจในการแจกของรางวัล จากการสะสมยอดสติ๊กเกอร์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. power of voice ประเมินความพึงพอใจจองลูกจ้าง 2. employee satisfaction survey ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม 3. decrease complaint customer ข้อเสนอแนะจากลูกค้า

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- กระตุ้นให้พนักงานระดับ staff มีส่วนร่วมในกิจกรรม - กระตุ้นให้พนักงานระดับผู้บังคับบัญชา เห็นความสำคัญ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- Recognizance พนักงานต่างระดับกันสามารถเฃชื่นชมกันได้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
:บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
88/88 ม.13 บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
021033333
e-mail :
wijatuporn@thaiwatsadu.com
website :
www.thaiwatsadu.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จตุพร วิจันทร์ตา
ตำแหน่ง :
HR manager
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
wijatuporn@thaiwatsadu.com
line ID :
maetaew
มือถือ :
0966264645